24 September, 2020

Parkeringsregler

”Eftersom vi har begränsat med parkeringsplats invid garagen ber vi er att ställa in bilen i garaget så ofta det är möjligt. I synnerhet om ni har fler än en bil i hushållet är detta viktigt. I dagsläget har alla hushåll varsin garageplats och endast ett begränsat antal parkeringsplatser utanför garagen. Föregå med gott exempel när du parkerar din bil och följ de enkla reglerna.”

Det finns en garageplats per hushåll och ½ parkeringsplats för respektive hushåll på de gemensamma parkeringsytorna inom föreningen. För att platserna ska räcka till alla och våra gäster vädjar föreningen om att man ställer sitt fordon i garaget.  

Vi har några enklare regler för parkeringen:

  • Med fordon avses personbil, lätt lastbil samt MC (fordon som ryms i en parkeringsruta)
  • Parkering av fordon är tillåten endast på markerad plats.
  • Garagen är samfällighetens egendom och är avsedd för uppställning av motorfordon.
  • Det är inte tillåtet att använda garagen som förråd till fastigheterna. Detta med tanke på eventuell brandrisk, samt att Samfällighetens försäkring inte täcker förlust av egendom placerad i garagen.
  • Det är de boendes ansvar att överenskomna parkeringsregler efterlevs.
  • Samfällighetens parkeringar är inte till för Släpfordon, fordon som är oförsäkrade och avställda och fordon som inte ryms inom parkeringsruta. Parkeringen är heller inte till för fordon för långtidsuppställningar som ex. husvagnar och husbilar.
  • Med markerad yta avses de målade parkeringsrutorna. Det är således inte tillåtet att parkera längs avbärare vid parkeringsplatsen eller i vändplanerna. Kontrollavgift kan komma att tas ut vi parkering utanför markerade platser.
  • Området är tänkt att vara bilfritt. Vid transporter till och från fastigheter i samband med i och urlastning gäller promenadtakt 5-10km/h. Tänk på att flytta fordonet snarast efter i och utlastning för att inte utgöra ett hinder för ambulans eller brandkår.
  • Samma regler gäller självfallet också för våra gäster.

Som fastighetsägare och medlem i samfälligheten har du ett ansvar att se till att du efterlever dessa regler. De bygger på ömsesidig respekt. Använd parkeringsplatsen som du själv vill att övriga fastighetsägare och besökare ska använda parkeringsplatserna. Föregå gärna med gott exempel.

För en förändring av ovanstående krävs beslut på årsmöte. Förslag till nya regler lämnas in till styrelsen som motioner 

 Eluttagen i garagen

Det är inte tillåtet att ladda någon form av elbilar (hel- eller hybridelbilar) i garaget. Samfällighetens elnät är inte anpassat för det och laddning kan därför innebära kortslutning eller kabelbrand