24 September, 2020

Vanliga frågor

Hur kommer jag i kontakt med samfällighetsföreningen?                                                                

Kontakt med styrelsen i samfällighetsföreningen får du enklast genom att skicka ett mail till adress: styrelsen.storegarden@gmail.com

Vad gör samfällighetsföreningen?                                                                                          

I Storegården så ”ägs” gångvägar, parkeringsplaster, lekplatser, garage mm. gemensamt av alla som bor i området. I området bor husägare med äganderätt, boende i lägenheter med  bostadsrätt samt hyresgäster med hyresrätt hos Partillebo.

För att sköta och förvalta dessa gemensamma angelägenheter finns en samfällighetsförening med en samfällighetsstyrelse som beslutar och ser till att området sköts på ett så bra sätt som möjligt. I samfällighetsstyrelsen finns representanter för husägare och från bostadsrättsföreningen. De som ingår i styrelsen väljs på samfällighetsföreningens årsmöte.

Målet är att alla boende, såväl, barn som vuxna, ska trivas och uppleva Storegården som ett trevligt och välskött område att bo i.

Vad ingår i samfällighetsavgiften                                                                                                  

Alla boende betalar en samfällighetsavgift som går till de gemensamma utgifter som finns för att sköta Storegården. Avgiften används till att betala skötsel av området, renhållning och sophämtning, kabel TV och bredband, snöröjning, gemensam elförbrukning samt akut och långsiktigt underhåll och reparationer,

Avgiftens storlek beslutas på samfällighetsföreningens årsmöte i april varje år. Årsmötet beslutade att samfällighetsavgiften för perioden juli 2019 till och med juni 2020 är 3396 kr per kvartal.