26 September, 2020

Allmän information

Storegården ligger i Öjersjö i Partille. Ordet Öjersjö betyder egentligen Byn Öjersjö etablerades redan på 1500- och 1600 talet och bestod av ett antal gårdar. En av dessa gårdar var Storegården som gett området dess namn.

Öjersjö Storegård stod klart 1993 och var från början ett av Partillebos bostadsområden med enbart hyresrätter. Området har karaktären av ett radhusområde med framför allt parhus och 4-lägenhetshus i två våningar.

Efter ett politiskt beslut i kommunfullmäktige 2005 gavs möjlighet för de boende i området att köpa sitt boende med äganderätt. Ändrad lagstiftning gjorde att husen med fyra lägenheter kunde bilda en gemensam bostadsrättsförening med start i april 2011. Idag består området  av boende i bostadsrättsföreningens lägenheter med bostadsrätt, boende som friköpt sina hus med äganderätt samt Partillebos hyresgäster med hyresrätt.

För skötsel av områdets gemensamma angelägenheter finns en samfällighetsförening – Storegårdens samfällighetsförening. Samfälligheten har en styrelse med ledamöter från husägarna och från bostadsrättsföreningen. Val av personer till styrelsen sker vid samfällighetsföreningens årsmöte. Styrelsens uppgift är att sköta och förvalta området till gagn för alla boende i området.:

 • Garage, soprum och förråd
 • Gångvägar och vändplatser
 • Gräsmattor, planteringar, lekplatser
 • Gemensamhetslokal
 • Renhållning i området
 • Gräsklippning och skötsel av buskar
 • TV och bredband
 • El (ex. lyktstolpar vid gångvägar)
 • Vatten
 • Snöröjning och sandning
 • Sophämtning
 • Akut och långsiktigt underhåll och reparationer

Alla husägare, boende i bostadsrättsföreningen och Partillebos hyresgäster betalar en samfällighetsavgift. Fakturor på avgiften skickas ut för betalning 4 ggr/år och betalas i förskott. Avgiftens storlek beslutas av årsmötet. Vattenkostnad faktureras separat och ingår inte i avgiften.

Husägare och bostadsrättsföreningen ansvarar själva för den inre skötseln av hus och tomt. Hyresgäster med hyresrätt vänder sig till Partillebo.

Samfälligheten har skrivit avtal med Wallströms AB för skötsel av samfällighetens gemensamma områden dvs. den yttre skötseln av gräsmattor och gångar, renhållning, mm.

Genom avtal är det HSB som sköter administrationen det är de som skickar ut faktura på samfällighetsavgiften mm. En gång per år läser husägare av sin vattenmätare och rapporterar till HSB.

Avgiftens storlek beslutas på samfällighetsföreningens årsmöte i april varje år. Beslutet i april innebar att Samfällighetsavgiften nu är 3396:- från Juli 2019-Juni 2020.